واحد 2 خوابه طبقه دوازدهم 81 متر 50 متر تراس قیمت : 116.000 پوند

 

واحد 1 خوابه طبقه دهم 52 متر 21 متر تراس قیمت : 94.000 پوند

 

 

 

واحد استودیو طبقه هشتم 28 متر 9 متر تراس قیمت : 60.000 پوند

 

 

 

واحد 3 خوابه طبقه پنجم 108 متر 61 متر تراس قیمت : 126.000 پوند

 

 

 

واحد 1 خوابه طبقه پنجم 47 متر 16 متر تراس قیمت : 79.000 پوند

 

 

واحد 2 خوابه طبقه چهارم 84 متر 50 متر تراس قیمت : 106.000 پوند

 

 

 

 

واحد 2 خوابه طبقه اول 84 متر 57 متر تراس قیمت : 101.000 پوند

 

 

 

 

واحد 1 خوابه طبقه اول 52 متر 13 متر تراس قیمت : 81.000 پوند

 

واحد دوبلکس طبقه اول 3 خوابه 124 متر 92 متر تراس قیمت : 144.000 پوند

 

 

 

واحد 2 خوابه طبقه 10 . 112 متر 16 متر تراس قیمت : 109.900 پوند

زمان تکمیل : بلوک B سپتامبر 2023

بلوک B